FAnn Klub

 
 
 
 
 
menu_2 level2
 
 
menu_8 level2
 
 
menu_9 level2
 
 
menu_5 level2
 
 
menu_7 level2
 
 
 
Úvod > FAnn Klub
 

FANN KLUB

Informácie o spracúvaní osobných údajov členov FAnn klubu

 

Ochrana súkromia našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálne možnej miere.

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní vašich osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si tieto informácie dôkladne prečítali. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetových stránkach www.fann.sk/fann-klub-ochrana-osobnych-udajov, tiež budú k dispozícii vo všetkých predajniach  FAnn parfumérií a v prípade  zásadných zmien vás na zmeny upozorníme dostupným spôsobom.

Prevádzkovateľ:
Platné od 26.6.2018. Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané vaše osobné údaje je:
FAnn-parfumérie, s.r.o., Sládkovičova 43, 974 05 Banská Bystrica, IČO:36049948 (ďalej len FAnn), email: fann@fann.sk, tel.: 00 421 48 471 22 00

Zodpovedná osoba:
Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: osobneudaje@fann.sk, telefonicky na: 00 421 48 471 22 59 alebo poštou na adresu FAnn.

Osobné údaje, ktoré spracúvame:
Osobné údaje nie sú len meno, priezvisko, dátum narodenia ale aj akékoľvek informácie a charakteristiky na základe ktorých možno určiť fyzickú osobu.
Spracúvame vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu:
Identifikačné a kontaktné údaje:
-    Povinné údaje: Meno, priezvisko, poštová adresa, číslo karty FAnn klubu
-    Nepovinné údaje: Titul, dátum narodenia, emailová adresa a telefónne číslo
Údaje o nákupoch a zľavách: zakúpený tovar, cena zakúpeného tovaru, miesto, dátum a čas nákupu, údaje o poskytnutých zľavách a odmenách, darčekoch a špeciálnych ponukách.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:
Členstvo vo FAnn klube: Spracúvame vaše identifikačné údaje, údaje o nákupoch a zľavách,  prípadne kontaktné údaje, ktoré ste poskytli na účel využívania výhod členstva vo FAnn klube: poskytovanie zliav pri nákupoch, zasielanie darčekových šekov a kupónov, uplatňovania reklamácií bez pokladničného dokladu, výmeny zakupeného tovaru, klubových súťaží, pre najaktívnejších zákazníkov zasielanie časopisu FAnn info, možnosť registrácie nákupu na telefónne číslo a komunikáciu s vami. Osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, ktorý ste poskytli podpísaním Prihlášky do FAnn klubu. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.
Marketing: Na základe vašich očakávaní ako člena FAnn klubu vám budeme zasielať obchodné informácie o produktoch a rôznych akciách poštou, emailom, SMS správou, prípadne inou formou. Obchodné informácie budeme zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak, aby neboli pre vás obťažujúce. Spracovanie na účely marketingu možno však považovať za spracúvanie na účely našich oprávnených záujmov. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely marketingu.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:
Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas celého obdobia členstva vo FAnn klube. Členstvo vo FAnn klube sa obnovuje každým registrovaným nákupom na kartu FAnn klubu. Vaše členstvo vo FAnn klube ukončíme, ak nepoužijete kartu na uplatnenie výhod viac ako 5 rokov. Po ukončení členstva vo FAnn klube zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu  vašich osobných údajov.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?
Poskytnutie osobných údajov na účely členstva vo FAnn klube je dobrovoľné.  V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžete využívať výhody člena FAnn klubu.

S kým budú vaše osobné udaje zdieľané?
Vaše osobné údaje spracúvame v maximálnej miere interne v rámci FAnn. Údaje poskytujeme našim dodávateľom služieb len vtedy, ak je to nevyhnutné k dosiahnutiu účelu spracúvania. V niektorých prípadoch sa naši dodávatelia služieb stávajú sprostredkovateľmi. Sprostredkovatelia sú povinní spracúvať vaše osobné údaje len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.
Našimi dodávateľmi sú:
-    Poskytovatelia IT služieb
-    Marketingové agentúry
-    Poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Aké máte práva?

Právo na odvolanie súhlasu
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel členstva vo FAnn klube môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu FAnn, na webe www.fann.sk/kontakt, elektronicky na emailovú adresu fann@fann.sk alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v ktorejkoľvek predajni FAnn parfumérii. Po odvolaní súhlasu vaše osobné údaje zlikvidujeme a ukončíme vaše členstvo vo FAnn klube.  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie vašich osobných údajov  pred jeho odvolaním.

Právo na prístup k vašim osobným údajom
Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o vás spracúvame a poskytnutie kópie vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov
Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplnych vašich osobných údajov.  Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo na základe žiadosti o blokáciu vašich osobných údajov.

Právo na prenos vašich osobných údajov
Máte právo na základe žiadosti získať vaše osobné údaje ktoré o vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov na účely marketingu
Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely marketingu zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu FAnn, na webe www.fann.sk/kontakt, elektronicky na emailovú adresu fann@fann.sk alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v ktorejkoľvek predajni FAnn parfumérii.
Odhlásiť sa zo zasielania marketingových informácií môžete aj priamo v emailovej marketingovej informácii, kde je vložená možnosť zastavenia ich zasielania.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že pokiaľ obmedzíte marketingovú komunikáciu na jeden druh kontaktných údajov (emaliová adresa, telefónne číslo), môžeme vás naďalej kontaktovať v súvislosti s poskytovaním výhod člena FAnn klubu, teda môžeme stále využívať ostatné kontaktné údaje na účel zasielania darčekových šekov a kupónov, darčekov, pre najaktívnejších časopisu FAnn info a inú komunikáciu s vami v súvilosti so spravovaním členstva vo FAnn klube.

Spôsob uplatňovania práv
Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu FAnn, na webe www.fann.sk/kontakt,  elektronicky na emailovú adresu fann@fann.sk alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v ktorejkoľvek predajni FAnn parfumérii.
Pri žiadostiach najmä o prístup a o prenos vašich osobných údajov sme povinní overiť vašu totožnosť. Overenie totožnosti bude na základe predloženia k nahliadnutiu vášho dokladu s fotografiou.  Z tohto dôvodu je možné takéto žiadosti podávať len osobne  v ktorejkoľvek predajni FAnn parfumérii.
Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

 

Platné od 31.8.2018.