Podmienky súťaže so značkou Jimmy Choo

 
 
 
 
 
menu_2 level2
 
 
menu_8 level2
 
 
menu_9 level2
 
 
menu_5 level2
 
 
menu_7 level2
 
 
 
Úvod > Podmienky súťaže so značkou Jimmy Choo
 

PODMIENKY SÚŤAŽE
Podmienky súťaže parfumérií FAnn.
(ďalej len “Podmienky”)

I. Účel spotrebiteľskej súťaže
Účelom súťaže parfumérií FAnn (ďalej len „Súťaž“) je reklama a propagácia značky Jimmy Choo a internetového portálu organizátora Súťaže spoločnosti FAnn-parfumérie, s.r.o..
II. Organizátor súťaže
Organizátorom Súťaže je spoločnosť FAnn-parfumérie, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 43, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36049948, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel sro, vložka č.7272/S (ďalej len “Organizátor”).
III. Začiatok a ukončenie súťaže
Začiatok Súťaže je dňa 01. 09. 2018 a účastník Súťaže sa môže do Súťaže zapojiť v období od 01. 09. 2018 do 30. 09. 2018.
IV. Účasť v súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto uvedie korešpondenčnú adresu na území Slovenskej republiky a má viac ako 18 rokov, okrem zamestnancov Organizátora a ostatných firiem, ktoré sa podieľajú na tejto Súťaži vrátane ich blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka.
2. Účastníkom Súťaže sa automaticky stane každý, kto splní všetky podmienky účasti v súťaži: – Nakúpi akúkoľvek vôňu Jimmy Choo v predajni FAnn parfumérií, alebo na www.fann.sk. Nákup v predajni musí byť registrovaný na vernostnú kartu.
V. Žrebovanie
Do žrebovania budú zaradení účastníci Súťaže, ktorí splnili podmienky účasti uvedené v článku IV. týchto Podmienok.
Žrebovanie a zverejnenie výsledkov žrebovania sa uskutoční do 15. 10. 2018. Výsledky žrebovania budú uverejnené v štruktúre: 1. Meno a iniciály priezviska výhercu, 2. Mesto, 3. Výhra.
VI. Výhry
Hrá sa o 2x originálnu kabelku Jimmy Choo a 8x vôňu Jimmy Choo podľa vlastného výberu. Výhercovi bude výhra doručená poštou najneskôr do 30 dní od vyžrebovania na adresu v rámci Slovenskej republiky, ktorú uviedol pri nákupe na www.fann.sk, alebo ktorú evidujeme na jeho vernostnej karte.
VII. Ochrana osobných údajov
Zapojením sa do súťaže udeľuje účastník súťaže súhlas so spracúvaním osobných údajov. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov účastníkov súťaže: Ochrana osobných údajov.
VIII. Záverečné ustanovenia
1. Ak sa preukáže, že výhercom sa stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v Súťaži podľa článku IV. týchto Podmienok, na cenu, výherca nemá nárok na výhru a cena prepadá v prospech Organizátora.
2. V prípade, ak výhry z tejto Súťaže podliehajú dani z príjmov alebo akejkoľvek inej dani, príslušnú daň je povinný zaplatiť výherca podľa platných právnych predpisov.
3. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Finančná náhrada a vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.
4. Účastníci Súťaže nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany Organizátora, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži.
5. Tieto podmienky sú uložené u Organizátora Súťaže, v parfumériách FAnn a zverejnené na internetovej stránke www.fann.sk.